Mỗi doanh nghiệp đều có những vướng mắc, khó khăn riêng trong công tác quản lý nhân sự. Và nhiệm vụ của của chúng tôi là tư vấn đưa ra những giải pháp tốt nhất với chi phí thấp nhất để giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề về nhân sự.

  • Tham mưu chiến lược phát triển nguồn nhân lực
  • Tuyển dụng
  • Xây dựng/hoàn thiện chức năng nhân sự
  • Xây dựng cơ chế lương thưởng và phúc lợi
  • Xây dựng/Cải tiến quy trình QLNS
  • Quản lý nhân tài
  • Phân tích lên kế hoạch đào tạo